Terug naar de homepagina

Privacyverklaring

Om als sociale huisvestingsmaatschappij een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we je meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

De privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover Thuispunt Gent beschikt. De informatie verzamelen we bij andere overheidsinstellingen, bij jezelf, via invulformulieren (eventueel via de website) of tijdens een gesprek met medewerkers. Gelieve dan ook onze privacyverklaring na te lezen vooraleer een actie te ondernemen.

Thuispunt Gent hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van jouw gegevens. We doen dit zorgvuldig volgens de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving. Wat dit voor jou betekent, kan je hieronder lezen.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 23 december 2022 en is ook van toepassing op iedere gebruiker van de website www.thuispuntgent.be en haar sub-sites aangeboden door Thuispunt Gent bv met maatschappelijke zetel in Lange Steenstraat 54, 9000 Gent (hierna 'wij' of 'ons' of 'Thuispunt Gent'), met ondernemingsnummer 0400.032.156. Thuispunt Gent is eigenaar en beheerder van de website.

We houden ons het recht toe om deze verklaring te allen tijde te wijzigen, indien dit nodig zou zijn.

Definities

 • Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit kan rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk om een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld adres, leeftijd en geslacht. Alle informatie die zo aan iemand gekoppeld kan worden valt onder de noemer ‘persoonsgegevens’.
 • Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt. In de meeste gevallen is Thuispunt Gent verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens van haar inwoners.
 • Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar softwareleveranciers waar Thuispunt Gent een beroep op doet.

Beginselen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van jouw persoonsgegevens.

Wij bewaren jouw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Als sociale huisvestingsmaatschappij zijn we echter dikwijls wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, onder meer op basis van de archiefwetgeving. Het is daarnaast mogelijk dat jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt voor wetenschappelijk en historisch onderzoek of statistische doeleinden. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor deze doeleinden, dan worden jouw persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Jouw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel gehouden om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Algemeen

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks bij jou opvragen door middel van een contactformulier of bepaalde documenten. Een andere mogelijkheid is dat we jouw persoonsgegevens opvragen bij overheidsdiensten die er over beschikken.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald verwerken wij jouw gegevens enkel op basis van volgende verwerkingsgronden:

 • Om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag.
  • Bijvoorbeeld: aan politie of parket.
 • Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.
  • Bijvoorbeeld: het versturen van nieuwsbrieven, het publiceren van gericht beeldmateriaal of het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • Bijvoorbeeld: wanneer jij je inschrijft voor een sociale huurwoning als kandidaat-huurder en gedurende de looptijd van het huurcontract.

Voor de bovenstaande doelstellingen, en afhankelijk van de concrete verwerking, kunnen wij ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken. Dat zijn onder andere:

 • Identificatie- en contactgegevens.
  • Bijvoorbeeld: naam, (e-mail)adres, Rijksregisternummer, telefoonnummer …
 • Persoonlijke kenmerken.
  • Bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep …
 • Samenstelling van het gezin en persoonlijke relaties.
  • Bijvoorbeeld: huwelijk of andere samenlevingsvorm, naam van de echtgenoot of partner, huwelijksdatum, aantal kinderen …
 • Financiële bijzonderheden.
  • Bijvoorbeeld: bankrekeningnummers, inkomsten, uitkeringen, personenbelasting …
 • Sociale (zekerheids)gegevens.
  • Bijvoorbeeld: informatie met betrekking tot kinderbijslag, tewerkstelling, werkloosheid, pensioen, leefloon …
 • Beeld- en geluidsopnamen.
  • Bijvoorbeeld: foto’s, video-opname …

In uitzonderlijke gevallen verwerken wij ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens, die gevoeliger zijn dan ‘gewone’ persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen enkel verwerkt worden indien daar een bijzondere rechtsgrond voor bestaat. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens betreffende de gezondheid.
  • Bijvoorbeeld: medisch verslag, behandeling, informatie over een beperking …
 • Raciale of etnische gegevens.
  • Bijvoorbeeld: taalvaardigheid …
 • Lidmaatschap van een vakvereniging (vakbond).
  • Bijvoorbeeld: in het kader van de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen …

De persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze werking, nemen we op in de bestanden van Thuispunt Gent. Deze gegevens worden uitsluitend opgevraagd en verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers mogelijk te maken, de concrete huur-, of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen, om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd, maar ook om jou goed te informeren of informatie bij jou op te vragen.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom.

Voor kandidaat-huurders

Welke informatie heeft Thuispunt Gent?

Via Thuispunt Gent kan je een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om jou beter te kunnen helpen, informatie bij jou op te vragen of jou te informeren.

De Vlaamse Codex Wonen en Uitvoeringsbesluit verplichten ons om jouw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt.

Welke informatie gebruikt Thuispunt Gent van jou?

Wij kijken na of jij een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als jij je inschrijft en als jij een woning kan huren. Ook als jij huurt, gebruiken wij volgende informatie over jou:

 • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Eventueel: Begeleidende diensten
 • Eventueel: Gegevens met betrekking tot invaliditeit

Als jouw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij jouw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

Jij geeft ons heel wat informatie als jij je inschrijft, als je huurt,… Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet jij je ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: Gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: Rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: Gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): Persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: Persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: Gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Gent: Woninggegevens van Gentse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven): Gecodeerde persoonsgegevens van (kandidaat-) sociale huurders voor een analyse van de in- en uitstroom binnen sociale huisvesting (Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013)
 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: Gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren.

Stuur hiervoor een e-mail naar:

 • privacy@thuispuntgent.be
 • Of een brief naar Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vind jij dat Thuispunt Gent onterecht informatie heeft over jou? Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Vermeld in deze e-mail of brief waarom jij niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy@thuispuntgent.be.

Je kan ook terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming Helena Depaepe via helena.depaepe@oost-vlaanderen.be.

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor huurders

Welke informatie heeft Thuispunt Gent?

Via Thuispunt Gent kan je een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om jou beter te kunnen helpen, informatie bij jou op te vragen of jou te informeren.

De Vlaamse Codex Wonen en Uitvoeringsbesluit verplichten ons om jouw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt.

Welke informatie gebruikt Thuispunt Gent van jou?

Wij kijken na of jij een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als jij je inschrijft en als jij een woning kan huren. Ook als jij huurt, gebruiken wij volgende informatie over jou:

 • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Eventueel: Begeleidende diensten
 • Eventueel: Gegevens met betrekking tot invaliditeit

Als jouw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij jouw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

Jij geeft ons heel wat informatie als jij je inschrijft, als je huurt,… Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet jij je ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: Gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: Rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: Gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): Persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: Persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: Gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Gent: Woninggegevens van Gentse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven): Gecodeerde persoonsgegevens van (kandidaat-) sociale huurders voor een analyse van de in- en uitstroom binnen sociale huisvesting (Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013)
 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: Gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015).

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren.

Stuur hiervoor een e-mail naar:

 • privacy@thuispuntgent.be
 • Of een brief naar Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vind jij dat Thuispunt Gent onterecht informatie heeft over jou? Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Vermeld in deze e-mail of brief waarom jij niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy@thuispuntgent.be.

Je kan ook terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming Helena Depaepe via helena.depaepe@oost-vlaanderen.be.

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Doorgifte

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier een beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of externe aannemer) of jouw gegevens doorgeven aan een andere overheidsinstelling, dan mogen zij jouw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden jouw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer jouw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Verwerkersovereenkomsten

In samenwerking met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) werd een generieke verwerkersovereenkomst opgesteld. Wij gebruiken deze verwerkersovereenkomst standaard als afsprakenkader met onze verwerkers.

Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

 • In het kader van de fusie met De Gentse Haard (in aanloop naar de Gentse woonmaatschappij) gaan persoonsgegevens van (kandidaat-)huurders en personeelsleden van De Gentse Haard uitgewisseld worden.
 • Een protocol is nodig voor de elektronische uitwisseling van personeelsgegevens. In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens door De Gentse Haard aan Thuispunt Gent uiteengezet.

Openbaarheid van bestuur

In het kader van de wetgeving over openbaarheid van bestuur kan iedereen bij ons een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten indienen. Daarbij worden jouw persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval wordt de openbaarmaking van persoonsgegevens steeds vooraf getoetst aan de privacywetgeving.

Rechten

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je de volgende rechten:

Recht op informatie en inzage

Je mag weten of we persoonsgegevensgegevens van jou hebben, welke dat zijn en op welke manier deze worden gebruikt. Je kan van ons een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking.

Stuur hiervoor een e-mail naar:

 • privacy@thuispuntgent.be
 • Of een brief naar Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Wij moeten jou informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en we moeten jouw rechten beschrijven. Ook moeten we jou een kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kan je vragen via telefoon, e-mail of met een brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.

Bij jouw aanvraag voor inzage moeten wij jouw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij jou op dat ogenblik een bewijs van jouw identiteit. Twijfelen wij over jouw identiteit, dan zullen wij jou pas de documenten sturen nadat wij jouw identiteit kunnen bevestigen. We zullen jou de documenten via e-mail sturen als je hiermee akkoord bent. Ben je niet akkoord, dan sturen wij jou de documenten met de post toe.

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen jou altijd informeren als we niet binnen een maand jouw aanvraag kunnen beantwoorden.

Recht op correctie en aanvulling

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen (verbeteren of aanvullen). De foutieve informatie gebruiken wij niet meer. Denken we zelf dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we jou contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om jouw identiteitskaart te laten lezen.

Recht om vergeten te worden

Je mag vragen dat jouw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
 • je de toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij zullen jouw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • je de juistheid van die gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar je niet wil dat de gegevens gewist worden;
 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar je deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens.;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de jouwe in het geding zijn.

Wanneer de verwerking beperkt is, worden jouw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met jouw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw jouw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

Recht op kennisgeving

Als je jou beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren jou ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

 • die je ons bezorgde;
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden;
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen.

Recht op bezwaar

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van onze opdrachten van algemeen belang of het openbaar gezag, heb je het recht om je hiertegen te verzetten om redenen die verband houden met jouw bijzondere situatie. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van jou, zullen wij de verwerking van jouw gegevens staken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer we jouw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van jouw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heb je het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. Je mag ons ook vragen om deze doorgifte in jouw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om je te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor jou rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op jouw toestemming. In deze gevallen kan je ons wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

Recht op intrekking toestemming

Je kan op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken. Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking is legaal.

Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

Uitoefenen van rechten

Je kunt jouw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan jezelf deze rechten kan uitoefenen, mail je hiervoor naar privacy@thuispuntgent.be of contacteer je onze functionaris voor gegevensbescherming Helena Depaepe via helena.depaepe@oost-vlaanderen.be.

Indien u jouw gegevens in het Rijksregister wil nakijken of wil controleren welke instanties jouw gegevens hebben geraadpleegd, kan je je rechtstreeks wenden tot Mijn Dossier.

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie? Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy@thuispuntgent.be.

Je kan ook terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming Helena Depaepe via helena.depaepe@oost-vlaanderen.be.

Heb je algemene vragen over privacy? Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Inhoud van deze website

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Thuispunt Gent geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan Thuispunt Gent. Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Specifieke verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kan je jouw rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven of infomails. Je ontvangt deze als je gekend bent als (kandidaat-)huurder. Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kan je je uitschrijven door te mailen naar verhuur@thuispuntgent.be. Gebruikten we een Mail service om de nieuwsbrief te versturen, dan kan je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die wij organiseren maken wij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om promotie te maken voor Thuispunt Gent en haar activiteiten, onder andere in onze nieuwsbrief, in ons huurdersmagazine, in ons jaarverslag en op onze website. Wij respecteren jouw recht op afbeelding en engageren ons om jou bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.

Onze fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Voor dit soort beeldmateriaal gaan wij uit van jouw impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie. Wens je zeker niet in beeld te komen, dan kan je onze fotograaf hierover aanspreken.

Soms zal onze fotograaf ook gericht beeldmateriaal maken. Onder gericht beeldmateriaal verstaan wij beeldmateriaal waarin je het hoofdonderwerp bent, waarbij je poseert of waarbij één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zullen wij altijd jouw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doen wij dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal onze fotograaf jou aanspreken. Je kan de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.

Cookies en tracking

Wij maken op onze website, in onze onlinediensten en voor onze nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In ons cookiebeleid vind je hierover alle informatie. In de cookie-instellingen kan je per type cookie toestemming geven of weigeren.

Vragen en klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. Onze externe functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar. Jouw vraag, opmerking of klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Ben je ontevreden met de behandeling van jouw verzoek of ben je van mening dat de behandeling van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kan je een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kan je bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kan je bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Contactgegevens

Je kan ons contacteren via:

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.