Wat doen wij met jouw gegevens?

Welke informatie heeft Thuispunt Gent?


Via Thuispunt Gent kan je een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om jou beter te kunnen helpen, informatie bij jou op te vragen of jou te informeren.

De Vlaamse Codex Wonen en het Uitvoeringsbesluit verplichten ons om jouw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt.

 

Welke informatie gebruikt Thuispunt Gent van jou?


Wij kijken na of jij een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als jij je inschrijft en als jij een woning kan huren. Ook als jij huurt, gebruiken wij volgende informatie over jou:

 • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Eventueel: Begeleidende diensten
 • Eventueel: Gegevens met betrekking tot invaliditeit

Als jouw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij jouw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

 

Waar vragen wij informatie op?

Jij geeft ons heel wat informatie als jij je inschrijft, als je huurt,… Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet jij je ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: Gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: Rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: Gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): Persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: Persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: Gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Gent: Woninggegevens van Gentse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven): Gecodeerde persoonsgegevens van (kandidaat-) sociale huurders voor een analyse van de in- en uitstroom binnen sociale huisvesting (Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013)
 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: Gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren.

Stuur hiervoor een e-mail naar:

 • privacy@thuispuntgent.be
 • Of een brief naar Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

 

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

 

Vind jij dat Thuispunt Gent onterecht informatie heeft over jou? Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Vermeld in deze e-mail of brief waarom jij niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

 

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy@thuispuntgent.be.

Je kan ook terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming Sandra Claeys via informatieveiligheid.polis@oost-vlaanderen.be.

 

Heb je algemene vragen over privacy?
Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Documenten