Welke documenten heb ik nodig?

Om in te schrijven voor een sociale woning moet je aan de voorwaarden voldoen. Dat bewijs je met de juiste documenten.

De informatie die de overheid kent, staat bij jouw online aanmelding automatisch ingevuld. 

Maar de overheid heeft niet al jouw gegevens. Daarom moet je soms nog extra documenten met persoonlijke informatie toevoegen. Je kan deze documenten ook zelf toevoegen in jouw online dossier in het centraal inschrijvingsregister. 

Ontbreken er documenten of is er een fout? Dan zal Thuispunt Gent je contacteren. Je moet ons dan de juiste documenten bezorgen. 

We kijken naar deze documenten om je in te schrijven als kandidaat-huurder: 

iconen_1

Inkomen

We kijken naar je inkomen op je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. 
 

Je hebt werk 

We kijken naar je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Wij vragen dit zelf elektronisch op. 

Uitzonderingen:

 • Heb je geen volledig jaar gewerkt? Dan moet je naast je inkomstenattest ook een 'verklaring op eer geen inkomsten' indienen voor die maanden waarin je geen inkomen had. 
 • Werk je pas sinds dit jaar? Bezorg ons je loonfiche van de laatste 3 maanden. 

Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze ons. 


Je hebt een vervangingsinkomen

Wij kijken naar de attesten die voor jou van toepassing zijn. Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen:

 • Attest OCMW leefloon. 
 • Attest van uitkering bij ziekte.
 • Attest van invaliditeitsuitkering.
 • Attest van uitkering bij werkloosheid.
 • Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.


Jij en je gezinsleden hebben geen inkomen

Je moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen. 
 

Bekijk de video met meer uitleg

Financiële middelen

Je schrijf  je in voor een sociale woning

Bij je inschrijving moet je een verklaring op eer invullen dat jouw financiële middelen minder bedragen dan het toegelaten bedrag.
 

Je krijgt een sociale woning toegewezen

Op het moment dat wij je een sociale woning toewijzen, moet je bewijzen dat het bedrag op je rekeningen laag genoeg is. Je bezorgt ons bewijsdocumenten met het saldo op de spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen, waarvan je rekeninghouder of mede-rekeninghouder bent. 

Je bezorgt ons deze documenten:

 • Een uittreksel uit het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). Je kan dit opvragen via een webtoepassing of via een schriftelijk verzoek.
 • Uittreksels van alle rekeningen waarvan je rekeninghouder of mede-rekeninghouder bent:
  • Je vraagt een attest aan je bank(en).
  • Je bezorgt een actuele stand van zaken van je beleggingsportefeuille.
  • Of je bezorgt een ander bewijsmiddel. 

Je bezorgt ons het saldo op deze rekeningen. 

De uittreksels van de rekeningen moeten dezelfde datum hebben als de brief van Thuispunt Gent, waarin wij jou een sociale woning aanbieden. 

Bekijk de video met meer uitleg

Gezin

Wij vragen het attest van je gezinssamenstelling elektronisch op. In sommige gevallen moet je ons extra documenten bezorgen.
 

Je hebt kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn maar je hebt wel co-ouderschap

 • Jij en de andere ouder moeten een verklaring op erewoord ondertekenen dat je co-ouderschap hebt over de kinderen. 
 • Bezorg ons daarnaast ook de attesten die voor jou van toepassing zijn:
  • Een kopie van het vonnis bij co-ouderschap of omgangsrecht.
  • Een uitspraak dringende en voorlopige maatregelen van de vrederechter of kortgedingrechter of de notariële akte. 


Je hebt een handicap

Thuispunt Gent heeft aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers. Om in aanmerking te komen voor een aangepaste woning moet je ons een medisch attest bezorgen dat jij of een van je gezinsleden rolstoelgebonden is en dat een aangepaste woning noodzakelijk is. 

Leeftijd

Breng de identiteitskaart van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar mee. 

In sommige gevallen moet je extra documenten bezorgen.

Je bent 75 jaar of ouder en je moet je huidige woning verlaten? Bezorg ons de opzegbrief die je ontvangen hebt. 

Eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond hebben in het binnen- of buitenland. 

Er zijn enkele uitzonderingen. Is een van de uitzonderingen op jou van toepassing? Bezorg ons de juiste documenten.
 

Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard

Bezorg ons binnen de 2 maanden:

 • Het besluit van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring door de burgemeester of minister.


Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap

Bezorg ons de documenten die op jou of je gezinsleden van toepassing zijn:

 • Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 9 punten of met de zin ‘een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’.
 • Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid dat jij of een van je gezinsleden minimum 50% immobiel is aan de onderste ledematen.
 • Een medische verklaring van de handicap.
 • Een sociaal verslag dat je woning niet aangepast is aan de fysieke handicap van jezelf of een van je gezinsleden. 


Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is

Bezorg ons:

 • Het uittreksel uit het plannenregister.
 • De perceelinformatie.
 • Het bestemmingsvoorschrift.


Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement of een collectieve schuldenregeling:

Bezorg ons:

 • Het vonnis van de rechtbank.


Bekijk de video met meer uitleg

Documenten