Heb ik voorrang?

Thuispunt Gent wijst sociale woningen toe volgens 4 pijlers. 


Pijler 1: Standaard toewijzingsregels

Thuispunt Gent houdt bij de toewijzing achtereenvolgens rekening met:

 1. Lokale woonbinding: personen die de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar onafgebroken in Gent woonden, krijgen voorrang. 
 2. Personen die mantelzorg ontvangen of verlenen in de regio Gent-Stad. Je toont dit aan met de volgende documenten:
 • Een attest dat aantoont dat de persoon erkend is als zorgbehoevend in het kader van het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit attest komt van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgkas.
 • Een verklaring van een sociale dienst van een OCMW of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

3. Chronologische volgorde van de inschrijvingen in het centraal inschrijvingsregister.
 

Pijler 2: Versnelde toewijzingen

Personen die zich in een precaire situatie bevinden op het gebied van huisvesting, sociaal of mentaal welzijn kunnen voorrang krijgen op een sociale woning. Deze personen worden aangemeld door een sociale partner. Het aantal personen dat zo voorrang kan krijgen is op jaarbasis vastgelegd en beperkt.

Het gaat om volgende personen:

 • Personen die dak- of thuisloos zijn. 
 • Jongeren die begeleid zelfstandig gaan wonen. 
 • Personen met een geestelijke gezondheidsproblematiek.
 • Personen die wonen in slechte huisvesting.
 • Personen met bijzondere omstandigheden van sociale aard (incl. een handicap). 


Pijler 3: Toewijsregels voor specifieke doelgroepen

Sommige woningen wijzen we toe aan bepaalde doelgroepen. 

 • Deze woningen wijzen we toe aan 65-plussers (doelgroep ouderen). Mensen ouder dan 75 jaar die hun woning moeten verlaten, komen eerst aan de beurt, daarna 75-plussers en tenslotte 65-plussers:
  • sociale assistentiewoningen
  • woningen voorbehouden aan ouderen
  • gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer
  • bepaalde studio’s en woningen met 1 slaapkamer bereikbaar met een lift  
 • Aangepaste woningen die deel uitmaken van samenwerkingsprojecten wonen-welzijn. Welke woningen dit zijn kan je lezen in ons intern huurreglement. 
   

Pijler 4: Interne verhuizen en bijzondere toewijsregels

Thuispunt Gent verleent achtereenvolgens voorrang aan:

 • Huurders van Thuispunt Gent van wie de woning overbezet is. Dit betekent dat de sociale woning te klein is voor hun gezin. 
 • Huurders van Thuispunt Gent die niet langer recht hebben op een aangepaste woning en verplicht hun sociale (assistentie)woning moeten verlaten. 
 • Personen die in het gelijk werden gesteld door de toezichthouder naar aanleiding van de beslissing van Thuispunt Gent om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat of om de toewijzing van een woning te weigeren aan de kandidaat. 
 • Personen die nog geen huurder zijn van een sociale huurwoning en die verplicht moeten verhuizen omdat Thuispunt Gent de woning zal renoveren. Thuispunt Gent heeft in dit geval een contractueel een zakelijk recht over de woning verworven.   
 • Huurders van Thuispunt Gent van wie de woning niet meer is aangepast aan de samenstelling van hun gezin:
  • Huurders van Thuispunt Gent die er een kind bij krijgen door geboorte, adoptie of pleegzorg en die daardoor in een woning wonen die niet genoeg slaapkamers telt volgens het aantal personen dat in de woning woont.
  • Huurders van Thuispunt Gent van wie gezinsleden verhuisd zijn, waardoor de sociale woning te groot is geworden.  
  • Huurders van Thuispunt Gent van wie de woning niet langer is aangepast aan de fysieke toestand van de huurder.
 • Huurders van Thuispunt Gent van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen.

Thuispunt Gent geeft een absolute voorrang in volgende situaties:

 • Sociale huurders van Thuispunt Gent die moeten verhuizen, omdat hun sociale woning wordt gerenoveerd, gesloopt of verkocht. 
 • Sociale huurders van wie hun sociale woning te groot is (onderbezetting). 
 • Sociale huurders die in een ingehuurde woning wonen, waarbij het hoofdcontract van deze ingehuurde woning stopt.